Finlands nya regering har för avsikt att spara på statsfinanserna till vilket pris som helst – även med metoder som i förlängningen skapar både kostnader och problem. En av regeringens kortsiktiga planer är att avveckla vuxenstudiestödet helt och hållet, istället för att satsa på livslångt lärande och lyfta sociala stöd till en nivå där ännu fler kan studera i olika livssituationer.

Vuxenstudiestödet spelar en kritisk roll nu när företagen ställer om till hållbarhet och arbetsmarknaden är i ständig förändring. Så vitt vi vet förutsätter framtiden kontinuerlig inlärning av både nya metoder och gränsöverskridande kompetenser. Vi behöver anpassa oss om vi ska kunna fortsätta skapa mervärde i samhället. För att alla ska ha möjlighet att hänga med, måste den enskilda individen ha goda möjligheter och incitament att söka sig tillbaka till skolbänken under karriärens gång.

Det är inte bara den privata marknaden som har ett skriande behov av kompetent arbetskraft. Samma problematik hittar vi inom vård-, omsorgs- och utbildningssektorn. Många är de som idag gör ett viktigt arbete men saknar behörighet.

För att göra småbarnspedagogiken och även andra yrken inom offentliga sektorn mer eftertraktade, måste det vara möjligt att avancera under karriären – det är både rättvist mot personalen och viktigt för resten av samhället. Det betyder att det ska finnas vägar från barnskötare till daghemsföreståndare och från vikarie till lärare. Vuxenstudiestöd är en del av det system som ger oss möjlighet att utvecklas och nå vår potential. Det är samtidigt en av nycklarna till att samhället som helhet kan blomstra fullt ut.

I slutändan vinner vi alla på att uppmuntra livslångt lärande. Att stödja fortbildning och utbildning, särskilt inom sektorer där behovet är akut, är inte bara en satsning på enskilda medborgare, utan på hela vårt lands framtid. Att utveckla sin kompetens ska alltid löna sig, oavsett ålder eller var i karriären man befinner sig. Regeringen kunde gott följa sitt eget program, vars målsättning är ett starkt och engagerat Finland som tar sig genom världens stormar, genom att tänka långsiktigt och behålla det viktiga vuxenstudiestödet.

Sofia Virta

Jonathan Hemming